Archive for the ‘Izraelio politika’ Category

Nepatikėsite, – egiptiečiai ruošiasi pateikti ieškinį žydams už kažkadatai pagrobtą auksą! Ir nemažai – už 320 tonų! Tokia patirtis būtų naudinga ir Lietuvai, kurioje žydai gyveno 600 metų, o dabar kelia mums reikalavimus, vietoj padėkos! Tai ką egiptiečiai? O egiptiečiai ištyrė istorinius šaltinius, religines knygas, Bibliją ir nustatė, kad aukso veršį žydai nuliejo prie Sinajaus kalno iš pagrobto egiptiečių aukso. Medžiagą ieškiniui tvarko universiteto Teisės fakulteto dekanas ir mato 2 žalos atlyginimo kelius: kaip pagrobto turto kompensaciją 1.125 trilijonų aukso arba, jei žydai „nevogė“, o tik „pasiskolino“, tai turi grąžinti skolą (320 tonų aukso) su procentų procentais už kelis tūkstantmečius! ! !

Toliau skaitykite…

 


Nuopisa E. Zingeris:

„Mes turėdami pakankamai savos informacijos siūlome svarstyti diplomatinių santykių su Austrija perspektyvas, iš pradžių pažeminant diplomatinių santykių lygį atšaukiant Lietuvos atstovą konsultacijoms, o vėliau svarstant diplomatinių santykių įšaldymo galimybes, atšaukiant Lietuvos diplomatinį atstovą, jei visi argumentai pasirodys tokie, kokie yra dabar žiniasklaidoje, netgi tuos santykius nutraukiant“.

Kur buvo nuopisa E. Zingeris kada Izraelis atsisakė išduoti Rainių monstrą, nuopisą Nachmaną Dušanskį?

Dar viena šio šlykštaus žydo – sionisto citata ( Lietuvos nužeminimas ):

“Mes minime ne civilizacijų susidūrimą. Čia mes minim ne Žalgirio mūšio pradžią ar Mindaugo atsimetimo nuo krikščionybės sukaktį. Mes parodom pasauliui, kad vertinam jį taikingam kontekste. O Brunonas paprasčiausiai atgabeno šventų knygų biblioteką. Tai buvo bibliotekininkas su knygomis, o ne kariuomenė. Nebuvo pavergimo, buvo kultūrinė misija. Todėl norisi taikos.“

Bet mūsų jobani politikai ir toliau čiulps žydišką varpiną

Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė lankėsi su oficialiu vizitu Izraelyje. ( Tai šalis, kuri palaiko valstybinį terorizmą )Ten ji susitiko su Izraelio gynybos ministru Ehudu Baraku, užsienio reikalų ministru Avigdoru Libermanu, Izraelio Kneseto užsienio reikalų ir gynybos pirmininku Shaulu Mofazu. ( visi jie kriminaliniai nusikaltėliai ). Ir apie ką ji ten kalbėsis su tais žydų naciais? Apie nužudytus Palestinoje žmones? Žiūrime toliau.

DĖL SUSITARIMO SU IZRAELIU DĖL KARINĖS IR SU GYNYBA SUSIJUSIOS ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS ABIPUSĖS APSAUGOS PROJEKTO IR DĖL TEISĖS AKTŲ DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI SUSITARIMĄ SUTEIKIMO PROJEKTŲ

Krašto apsaugos ministerija (toliau – KAM) siunčia derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės įgaliotos Gynybos ministerijos susitarimo dėl karinės ir su gynyba susijusios įslaptintos informacijos abipusės apsaugos (toliau – Susitarimas) projektą.

Kartu teikiami derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu suteikti įgaliojimus R. Juknevičienei“ ir Respublikos Prezidento dekreto „Dėl įgaliojimų suteikimo R. Juknevičienei“ projektai (toliau – teisės aktų projektai).

Pirminis Susitarimo projektas gautas iš Izraelio 2010 m. liepos 7–8 d. Lietuvoje vykusio Izraelio užsienio reikalų ministro A. Libermano vizito metu. Šis Susitarimo projektas ir KAM pagal Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Vyriausybės 2001 m . spalio 1 d. nutarimo Nr. 1179 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo tvarkos patvirtinimo“ 3 p. patikslintas Susitarimo projektas KAM 2010 m. lapkričio 1 d. raštu Nr. 12-01-1813 derintas su kompetentingomis LR institucijomis. Patikslintas Susitarimo projektas diplomatiniais kanalais 2011 m. kovo 17 d. perduotas Izraeliui.  (Kažkokios paslaptys su Izraeliu. Rado sau partnerį. )

Abiejų valstybių atstovų konsultacijų metu dėl nacionalinių teisės sistemų ypatybių ir dėl už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingų institucijų ir jų vaidmens skirtumų išryškėjo skirtinga analogiškų tarptautinių susitarimų sudarymo praktika. Izraelio Valstybėje tarptautinius susitarimus dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos kuruoja specialus Izraelio Valstybės gynybos ministerijos padalinys, daugelis tokių tarptautinių susitarimų – tik dėl įslaptintos karinės ir su gynyba susijusios informacijos. Todėl buvo kilę diskusijų dėl Susitarimo apimties ir šalių. Pagal LR valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 4 str., valstybės paslaptį sudaranti informacija gali būti perduodama tik toms valstybėms, su kuriomis LR yra pasirašiusi tarptautines sutartis dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos. Pagal LR teisę, tarptautinėmis sutartimis laikomi LR Vyriausybės vardu sudaromi tarptautiniai rašytiniai susitarimai, kuriais prisiimami tam tikri įsipareigojimai viešosios teisės srityje. Visi septyniolika  iki šiol sudaryti tarptautiniai susitarimai dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos yra tarptautinės sutartys, pasirašytos LR Vyriausybės vardu ir ratifikuotos LR Seimo. Nei KAM, nei Valstybės saugumo departamentas ar Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija (toliau – PAKK) nėra sudarę tarptautinių susitarimų dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos. Siekiant kompromiso tarp abiejų valstybių pozicijų, sutarta sudaryti susitarimą ne dėl visos įslaptintos informacijos abipusės apsaugos, o tik dėl įslaptintos karinės ir su gynyba susijusios informacijos abipusės apsaugos. Susitarimo šalys būtų Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Izraelio Valstybės Vyriausybės įgaliota Gynybos ministerija.

Susitarimas reglamentuoja kompetentingų Lietuvos ir Izraelio institucijų bendradarbiavimą užtikrinant įslaptintos karinės ir su gynyba susijusios informacijos, kuria keičiamasi arba kurią šalys parengia tarpusavyje bendradarbiaudamos, apsaugą. Susitarimas apibrėžia esmines sąvokas, numato šalių įsipareigojimus ir įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus, reglamentuoja įslaptintų sandorių sudarymo sąlygas, vizitų procedūras, reikalavimus, taikomus perduodant įslaptintą informaciją, galimų įslaptintos informacijos apsaugos režimo pažeidimų nagrinėjimo tvarką, išlaidų, susijusių su Susitarimo įgyvendinimu, pasidalijimo principus ir kitus klausimus.

Šiuo metu krašto apsaugos sistemos institucijos bendradarbiauja su Izraeliu karinės pramonės ir technologijų, įsigijimų srityse. Izraelio įmonės pristato parduodamą karinę įrangą, į kurią dažnai būna įdiegtos įslaptintos technologijos. Taip pat vykdomi edukaciniai Izraelio ginkluotųjų pajėgų narių vizitai ir kiti įvairaus lygio susitikimai. 

PAKK, įgyvendindama LR valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 11 str. 5 d. 1 p. jai priskirtą tarptautinių sutarčių dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos sudarymo inicijavimo teisę, 2010 m. rugsėjo 9 d. posėdyje nutarė pavesti KAM kuruoti tarptautinės sutarties su Izraeliu dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos sudarymą.

Teisės aktų projektai parengti remiantis LR Konstitucijos 84 str. 2 p., 138 str. 1 d. 2 p.,  LR tarptautinių sutarčių įstatymo 3 str., 6 str. 1 d.

Teikiamų teisės aktų įgyvendinimas bus finansuojamas iš bendrųjų KAM skirtų asignavimų ir papildomų valstybės biudžeto lėšų neprireiks.

Priėmus teikiamus teisės aktus, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Teisės aktų projektai ir kita su jais susijusi medžiaga skelbiama LR Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje (http://www.lrs.lt/tais_tapis/), papildomos konsultacijos su visuomene neplanuojamos.

Priėmus teikiamus teisės aktus, keisti kitų teisės aktų ar pripažinti jų netekusiais galios nereikės.

Teisės aktų projektai atitinka LR Vyriausybės veiklos programą, kuriai pritarta LR Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870).

Teisės aktų projektais nesiūloma perkelti ar įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktų.

Teisės aktų projektai nėra notifikuotini Europos Komisijai pagal LR Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 45-1446; 2004, Nr. 63-2264 ) reikalavimus.

Teisės aktų projektus parengė KAM Tarptautinių ryšių ir operacijų departamentas (direktorius Robertas Šapronas, tel. 273 5630, tiesioginė rengėja l. e. p. Tarptautinės teisės skyriaus patarėja (teisininkė) Ugnė Petrauskaitė, tel. 273 5562).

Kadangi konsultacijos su Izraelio atstovais užtruko nenumatytai ilgai, o š. m. gegužės mėn. planuojamas krašto apsaugos ministrės R. Juknevičienės vizitas į Izraelį, kurio metu galėtų būti pasirašomas šis Susitarimas, prašytume skubos tvarka pritarti Susitarimo ir teisės aktų projektams. Teikiamas Susitarimo projekto tekstas yra sudėtingų abiejų valstybių atstovų konsultacijų kompromisas, todėl prašytume pateikti pastabų tik dėl esminių Lietuvos teisei ar interesams nuostatų ir įvertinti tai, kad nesudarius tokio Susitarimo keitimasis bet kokia įslaptinta informacija ir jos apsauga būtų sudėtingesnis arba neįmanomas, nes priklausytų tik nuo valstybių nacionalinių teisės aktų nuostatų.

Kitų institucijų atsakymų kopijos bus nedelsiant persiųstos Užsienio reikalų ministerijai.

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, 1 lapas.

2. Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto projektas, 1 lapas.

3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 2 lapai.

4. Susitarimo projektas anglų kalba, 11 lapų.

5. Susitarimo projektas lietuvių kalba, 9 lapai.

Krašto apsaugos ministerijos kancleris                                                                     Leonardas Bakaitis

Ugnė Petrauskaitė, tel. 273 5562, el. p. ugne.petrauskaite@kam.lt

Štai kas vyksta Lietuvoje. O Izraelis toliau žudo palestiniečius. O Lietuva bendradarbiauja su šalimi, kuriai nesvetimas terorizmas. Tai kur mes gyvename. Planetoje – kalėjime?Izraelio nužudyti palestiniečiai.Žydų politika Palestinos atžvilgiu. Kokia gali būti taika. Ten Palestiniečių Žemė. Žydų subombarduoti civilių kvartalai Gazoje.Po Izraelio eilinės atakos. Gaza.Ir Lietuva bendradarbiaus su šita valstybe karinėje strityje? Tai tas pats kad bedradarbiauti su nacistine Vokietija. Jokio skirtumo.Belaisvių išniekinimas ir patyčios.